BirdsCorp.com

AirForShare

AirForShare

  • 07/08/2015 10:07

AirForShare for iOS hỗ trợ chia sẻ văn bản, đường dẫn và file tức thời giữa các thiết bị.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com