BistoneSoft

ColorCatcher

ColorCatcher

  • 28/07/2015 11:23

ColorCatcher là chương trình cho phép bạn biết được màu sắc của bất kỳ đối tượng nào trên máy tính…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com