Bitdefender SRL

Bitdefender Safebox

Bitdefender Safebox

  • 07/08/2015 06:08

Bitdefender Safebox là ứng dụng lưu trữ đám mây dành đơn giản và đáng tin cậy dành cho iPhone.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com