Bitrix

Bitrix24

Bitrix24

  • 09/08/2015 14:00

Bitrix24 cho Android là một công cụ làm việc nhóm hiệu quả, hỗ trợ giao tiếp và trao đổi thông tin giữa nhiều người dùng,  từ đó giúp nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.


Bitrix24

Bitrix24

  • 16/07/2015 09:19

Bitrix24 là một mạng xã hội nội bộ, một không gian làm việc thống nhất cho công ty của bạn. Dịch vụ này giúp tăng cường trao đổi thông tin nội bộ…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com