BK02 Team

English by Picture

English by Picture

  • 23/07/2015 09:40

English by Picture (Engpic) là phần mềm được viết nhằm giúp trẻ em học từ vựng tiếng Anh bằng hình ảnh.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com