BlackBelt SmartPhone Defence Ltd.

BlackBelt Security – Trial

BlackBelt Security – Trial

  • 08/08/2015 15:46

BlackBelt Security được thiết kế để bảo vệ thiết bị điện thoại của bạn và dữ liệu của nó. Ứng dụng này bao gồm tất cả các tính năng chống trộm, diệt virus, chống spam đã được kiểm tra và thử nghiệm.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com