Blake Caldwell

PDF Emailer

PDF Emailer

  • 07/08/2015 00:38

Dễ dàng gửi PDF và tài liệu từ trình duyệt web iPhone/iPad với PDF Emailer for iOS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com