Blogger

Blogger for Word

Blogger for Word

  • 09/07/2015 15:47

Blogger for Word thì bạn có thể chia sẻ rất nhiều thứ cho bạn bè của mình, từ những cảm xúc, suy nghĩ đến những câu chuyện đời thường.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com