Bloom Built, LLC

Day One (Journal / Notes / Diary)

Day One (Journal / Notes / Diary)

  • 08/08/2015 02:28

Day One for iOS là ứng dụng nhật ký điện tử thế hệ mới, giao diện đẹp và hữu ích cho mọi đối tượng người dùng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com