Blue Coat Systems

K9 Web Protection Browser

K9 Web Protection Browser

  • 09/08/2015 09:51

K9 Web Protection là một trình lọc internet nhằm bảo vệ trẻ em tránh xa các trang web bẩn nay đã có mặt trên Android. Nó được coi là một trình duyệt an toàn cho gia đình trên điện thoại.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com