Blue Crowbar

Impression

Impression

  • 08/08/2015 12:00

Impression for iOS là ứng dụng hỗ trợ người thêm watermark thực vào các bức ảnh trên iPad, iPhone và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com