Blue Graphene LTD

Photo Translate

Photo Translate

  • 07/08/2015 12:03

Photo Translate for iOS là phần mềm biên dịch ảnh độc đáo trên iPhone/iPad.


Translation Dictionary Pro

Translation Dictionary Pro

  • 07/08/2015 12:02

Translation Dictionary Pro for iOS là ứng dụng từ điển biên dịch đa ngôn ngữ cho iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com