Blue Onion Soft

Calendar Gadget

Calendar Gadget

  • 20/07/2015 11:46

Calendar Gadget có thể làm cho bộ lịch đẹp cho bất cứ dịp nào mà bạn muốn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com