BluMedialab.com

Duo Browser

Duo Browser

  • 05/08/2015 06:48

Duyệt 2 website cùng lúc trên một màn hình với phần mềm Duo Browser for iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com