BoaLogik

Audroid the AudioManager

Audroid the AudioManager

  • 08/08/2015 04:17

Audroid the AudioManager 1.3.3 cho phép bạn giám sát và quản lý trạng thái của tất cả các mức độ âm lượng trong Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com