Bookemon, Inc.

Bookemon Reader – eBook Reader and Photo Library

Bookemon Reader – eBook Reader and Photo Library

  • 05/08/2015 12:02

Bookemon Mobile for iOS là sự kết hợp hoàn hảo của ứng dụng trình đọc sách điện tử miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch với thư viện ảnh cá nhân của người dùng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com