Bookmark Home

Bookmark Home

Bookmark Home

  • 08/08/2015 02:48

Bookmark Home là công cụ khởi động website, quản lý bookmark tương tự như ứng dụng quản lý bookmark thông thường.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com