Boomerang for Android (Baydin)

Email App for Gmail & Exchange

Email App for Gmail & Exchange

  • 09/08/2015 10:52

Boomerang là ứng dụng email mạnh mẽ dành cho nền tảng Android. Hiện nay, ứng dụng này tích hợp với Gmail và chỉ các tài khoản của Google Apps (dịch vụ khác sẽ sớm được hỗ trợ).


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com