Brainscape

Keyboard Shortcuts *

Keyboard Shortcuts *

  • 07/08/2015 09:33

Keyboard Shortcuts for iOS hỗ trợ ghi nhớ phím tắt bàn phím thông qua các thẻ ghi chú flashcard.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com