Brandon Abbott

Color Bits HD Free

Color Bits HD Free

  • 08/08/2015 18:51

Color Bits HD Free for iPad là ứng dụng chỉnh sửa màu ảnh tối ưu và miễn phí cho iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com