brandroid.org

Open Explorer Beta

Open Explorer Beta

  • 09/08/2015 23:09

OpenExplorer Beta là ứng dụng quản lý tập tin mã nguồn mở cho tất cả các thiết bị! (Tablets, Phones, Google TV).


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com