Brian Ferguson

Speed Reader Enhanced Portable

Speed Reader Enhanced Portable

  • 22/07/2015 17:15

Speed Reader Enhanced Portable là một phần mềm rất hữu ích giúp bạn nhanh chóng cải thiện được tốc độ đọc của mình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com