Brilaps, LLC

Txtract MMS SMS Backup

Txtract MMS SMS Backup

  • 07/08/2015 23:35

Với Txtract, bạn có thể trích xuất/xuất/sao lưu các message SMS và MMS từ điện thoại Android vào thẻ nhớ SD của điện thoại. Giữ chúng ở bất kì nơi nào bạn muốn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com