Brock Haymond

Tiny Photo

Tiny Photo

  • 08/08/2015 16:42

Tiny Photo for iOS là ứng dụng điều chỉnh chất lượng và độ phân giải ảnh cho iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com