Broong, Inc.

MiraCam

MiraCam

  • 08/08/2015 14:24

MiraCam for iOS là ứng dụng bộ lọc ảnh độc đáo, trực tiếp cho iPhone/iPad.


MonoVu

MonoVu

  • 08/08/2015 13:32

MonoVu for iOS – ứng dụng bộ lọc ảnh độc đáo cho ảnh đen trắng trên iPhone/iPad.


ColorVu for Instagram

ColorVu for Instagram

  • 08/08/2015 13:31

ColorVu for Instagram for iOS là ứng dụng bộ lọc trực tiếp cho iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com