BugySoft

MDI2PDF Converter

MDI2PDF Converter

  • 14/07/2015 09:10

MDI2PDF Converter là một phần mềm để chuyển đổi các định dạng tập tin hình ảnh của bạn sang định dạng PDF.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com