Businessware Technologies Inc

MobileNoter for iPad

MobileNoter for iPad

  • 07/08/2015 06:59

MobileNoter for iPad là ứng dụng ghi chú mạnh mẽ, đa chức năng cho iPad, đồng thời có khả năng đồng bộ với Microsoft OneNote.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com