C. Ackermann

FTPSyncX Trial

FTPSyncX Trial

  • 08/08/2015 09:01

FTPSyncX là một trong những công cụ đồng bộ từ xa phổ biến hiện nay. Nó có thể đồng bộ các file và folder. Các loại server điều khiển từ xa như FTP, FTPS (SSL), SFTP (SSH) và SMB beta (Samba, Windows shares). Bảo mật là một vấn đề quan trọng, vậy nên không bao giờ FTPSyncX lưu mật khẩu ở dạng văn bản thuần. Do đó, không ai có thể đọc những mật khẩu đã lưu.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com