C. Ghisler

Total Commander – file manager

Total Commander – file manager

  • 08/08/2015 08:12

Total Commander for Android là phiên bản Android của ứng dụng quản lý file trên desktop Total Commander.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com