C0br4Softworks

tinyPlayer

tinyPlayer

  • 11/08/2015 04:01

tinyPlayer là một một máy nghe nhạc có dụng lượng gọn nhẹ phù hợp cho mọi loại thiết bị Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com