C&A Marketing, Inc.

Polaroid ZIP Mobile Printer

Polaroid ZIP Mobile Printer

  • 13/03/2016 07:04

Polaroid ZIP Mobile Printer for iOS là ứng dụng cho phép in ảnh chụp từ iPhone/iPad/iPod Touch lên máy in Polaroid ZIP với nhiều tùy chọn xử lý, ghép ảnh và thao tác nhanh gọn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com