Camera51

Product Camera

Product Camera

  • 16/11/2015 11:00

Product Camera là ứng dụng chụp ảnh sản phẩm mạnh mẽ và rất chuyên nghiệp. Đây là một công cụ không thể thiếu dành cho những người đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là bán hàng trực tuyến.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com