Camille Sévigny

Notify Lite

Notify Lite

  • 10/08/2015 00:38

Notify Lite là ứng dụng thông báo miễn phí. Với ứng dụng này, người dùng sẽ không còn nhỡ bất kỳ điều gì nữa. Ứng dụng này sẽ hiển thị thông báo dưới dạng cửa sổ pop-up khi có ứng dụng hoặc sự kiện nào đó xảy ra. Notify Lite rất dễ tùy biến với rất nhiều lựa chọn. Cập nhật và tính năng mới luôn xuất hiện thường xuyên.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com