Carbonite, Inc.

Phanfare

Phanfare

  • 08/08/2015 16:08

Quản lý website ảnh và video Phanfare trên iPhone/iPad với Phanfare for iOS.


Carbonite Mobile

Carbonite Mobile

  • 07/08/2015 05:55

Ứng dụng này cho phép khách hàng Carbonite truy cập các tập tin sao lưu bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com