Catalina Group

B1 Archiver zip rar unzip

B1 Archiver zip rar unzip

  • 10/08/2015 00:47

B1 Free Archiver là ứng dụng có thể giải nén các file zip và rar và giải nén các file. B1 hỗ trợ:


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com