CCCP

Combined Community Codec Pack

Combined Community Codec Pack

  • 07/07/2015 15:26

Combined Community Codec Pack là gói codec đầy đủ, giúp người dùng có thể xem video và audio mọi định dạng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com