Centurybyte New World Software

Focus Photoeditor

Focus Photoeditor

  • 31/07/2015 15:03

Focus Photoeditor là một công cụ xử lý ảnh cực mạnh. Với các tiện ích như: Remove RGB Noise: có chức năng lọai bỏ ảnh nổi hạt hay pixel bị rạn theo kênh màu


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com