CFC s.r.o.

Sight Words Learning Games

Sight Words Learning Games

  • 10/08/2015 13:11

Sight Words Learning Games là ứng dụng giúp trẻ làm quen với bảng chữ cái, học đọc, phát âm, ghép chữ, vv.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com