CG Security

TestDisk

TestDisk

  • 03/08/2015 15:04

TestDisk thực sự là một ứng dụng khôi phục dữ liệu mạnh mẽ.


TestDisk and PhotoRec

TestDisk and PhotoRec

  • 03/08/2015 10:32

TestDisk and PhotoRec là tiện ích phục hồi dữ liệu mạnh mẽ giúp phục hồi phân vùng bị mất và khôi phục khả năng không khởi động đĩa do phần mềm bị lỗi.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com