CGactive LLC

Type n Walk FREE

Type n Walk FREE

  • 07/08/2015 20:20

Type n Walk Free for iOS là phương pháp thông minh và an toàn để nhập liệu trong khi đang đi bộ.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com