CHANG CHENG LUNG

Blur Partly

Blur Partly

  • 08/08/2015 14:39

Làm mờ một phần ảnh chưa bao giờ dễ dàng đến khi bạn có trong tay ứng dụng Blur Partly for iOS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com