Cheetah Mobile Inc. (NYSE: CMCM)

Battery Doctor (Battery Saver)

Battery Doctor (Battery Saver)

  • 10/08/2015 07:16

Battery Doctor for Android là ứng dụng tiết kiệm pin và kéo dài tuổi thọ pin miễn phí cho điện thoại Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com