Chegg, Inc.

Chegg Textbooks & Study Help

Chegg Textbooks & Study Help

  • 08/08/2015 22:20

Chegg, một cổng dành cho sinh viên, sẽ mang lại hàng triệu cuốn sách và giải pháp được bao gồm trong một ứng dụng duy nhất. Đọc các cuốn sách điện tử, nhận sách hướng dẫn và giải pháp cho hàng triệu câu hỏi trên thiết bị Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com