Chris-PC

Chris-PC RAM Booster

Chris-PC RAM Booster

  • 22/07/2015 15:08

Chris-PC RAM Booster là một ứng dụng tuyệt vời cho phép bạn giám sát, quản lý và giải phóng bộ nhớ RAM.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com