Christian Fries

Mailer (Lite)

Mailer (Lite)

  • 07/08/2015 00:43

Mailer Lite for iOS là ứng dụng quản lý hòm thư điện tử thông minh và miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com