Christofer Persson

Kantaris Media Player

Kantaris Media Player

  • 30/07/2015 08:29

Kantaris Media Player là một chương trình miễn phí giúp bạn thoả sức xem phim và nghe nhạc.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com