Christophe Nys

Full Screen Caller ID

Full Screen Caller ID

  • 07/08/2015 22:28

Full Screen Caller ID là ứng dụng hiển thị hình ảnh toàn màn hình của người đang gọi bạn


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com