Christopher Weems

Jumbo Calculator

Jumbo Calculator

  • 07/08/2015 07:22

Jumbo Calculator for iPad là ứng dụng máy tính điện tử phím bấm lớn cho người dùng iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com