Chronoplex

GEDCOM Validator

GEDCOM Validator

  • 04/08/2015 09:28

GEDCOM Validator là công cụ hỗ trợ kiểm tra các tập tin GEDCOM , giúp ngăn chặn việc mất dữ liệu trong quá trình chuyển thông tin.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com