Chronus

Talking Stopwatch

Talking Stopwatch

  • 08/08/2015 11:56

Stopwatch + Speech for Android là ứng dụng đồng hồ bấm giờ chữ số lớn cùng với thời gian phân chia.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com